PRIVACY


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg.

Dossier
In uw dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang zijn. Het doel van deze gegevensvastlegging dient o.a., uw behandeling, de administratie, het maken van afspraken en de facturering. De wettelijke bewaar termijn van het dossier is 15 jaar na laatste wijziging/ toevoeging.
In uw dossier zal de volgende informatie worden opgenomen:
 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • geboortedatum
 • relevante medische gegevens
 • zaken m.b.t. seksualiteit
 • relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport)
Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:
 • om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;
 • voor het gebruik door een waarnemer tijdens mijn afwezigheid (na uw toestemming);
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg;
 • Indien ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik om uw toestemming vragen.
Nota
Op de zorgnota staan de gegevens, zoals;
 • Naam, adres, woonplaats
 • Geboortedatum
 • Datum van de behandeling
 • Korte omschrijving van de behandeling
 • Kosten van het consult
Uw rechten
 • Bij de intake vraag ik uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens middels een formulier;
 • Ik noteer niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
 • U heeft het recht op intrekking van de verleende toestemming;
 • U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit);
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe ik met uw persoons-gegevens om ga bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl;
Beveiliging
Contact via email of website verloopt via een beveiligd systeem. Ik doe mijn best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:
 • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens en
 • door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.